پايگاه موضوعي

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍روه‍ه‍ا - ت‍ق‍ارن‌
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ری‍اض‍ی‌، آن‍ال‍ی‍ز
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ن‍ظری‍ه‌ گ‍ال‍وا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌c
ری‍اض‍ی‍ات‌ - س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ - آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دائ‍ی‌)
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
دان‍ک‍و، پ‍ی‌ .ای‌
ف‍ارل‍و، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌ ج‌
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ون‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍اؤل‍ز، گ‍ران‍ت‌
گ‍ارل‍ی‍ن‍گ‌، ج‍ی‌ .اچ‌
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌
ع‍زت‍خ‍واه‌، ک‍ری‍م‌
آق‌اول‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، ام‌ .آ
ف‍اراب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
ف‍رال‍ی‌، ج‍ان‌
گ‍اردن‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌
گ‍راس‍م‍ان‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌ آی‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دی‍دار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ی‍زد
پ‍ژوه‍ش‌
م‍ی‍ق‍ات‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی ، کوئیک بیسیک پیشرفته
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭آ۴‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز زبان برنامه نویسی پاسکال
آذری ، غلامرضا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭آ۴‌خ۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گروهها و تقارن
آرمسترانگ ، ام .آ ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۷۲/۴‬,‭آ۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز
آق اولی ، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭آ۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای ریاضیات کارشناسی ارشد :مربوط به رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری ( همراه با پاسخ تشریحی )
عالم تبریز، اکبر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭‌ع۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با مفاهیم و روش تدریس ریاضی
عزتخواه ، کریم ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۵/۵‬,‭‌ع۴آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی BASIC
گاتفرید، بایرون ؛  [تهران ] میقات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماهای ابوالهول و دیگر داستانهای معماآمیز ریاضی ، ( ریاضیات پیش دانشگاهی )
گاردنر، مارتین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹۵‬,‭‌گ۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی c
گاتفرید، بایرون اس ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون اس ؛  تهران دانشگاه تهران ، جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌گ۲۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درسی از نظریه گالوا
گارلینگ ، جی .اچ ؛  یزد دانشگاه یزد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱۱‬,‭‌گ۲د۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی مقدماتی
گراسمان ، استانلی آی ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌گ۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل جزئی برای علوم و مهندسی
فارلو، استانلی ج ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۷‬,‭‌ف۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل معادلات دیفرانسیل :رشته ریاضی
فارابی ، سعید ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ف۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک تحلیلی
فاؤلز، گرانت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در جبر مجرد
فرالی ، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ف۴‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز۲ : رشته ریاضی
حسینیون ، علیرضا ؛  تهران پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ح۵آ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از سیستم عامل Sco Unix
[تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۹‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده ازFoxpro 2.6
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مسائل و تمرینات در ریاضیات عالی
دانکو، پی .ای ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭د۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9