گزارش منابع

  کتابخانه مرکزی
مجموع مدارک موجود 45827
  دانشکده علوم پایه
مجموع مدارک موجود 4179
  دانشکده فنی و مهندسی
مجموع مدارک موجود 2505
  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
مجموع مدارک موجود 4222
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجموع مدارک موجود 8404
  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مجموع مدارک موجود 6492
  کتابخانه پردیس تبریز
مجموع مدارک موجود 1050
  کتابخانه منابع دیجیتال
مجموع مدارک موجود 1186
  دانشکده کشاورزی
مجموع مدارک موجود 0