اخبار اخبار

«بازگشت

ورود کلیه کتاب های خریداری شده از نمایشگاه برای دانشکده علوم تربیتی و وروانشناسی به مخزن

تعداد 523 جلد از کتاب های خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب 1393 پس از انجام امورات سازماندهی وارد مخزن دانشکده شده است و برای اعضاء قابل بهره برداری است.  

نظر