کتاب و آب هر دو در بحران هستند یکی از کم مصرفی دیگری از پر مصرفی!!!