ورودی های 96 می توانند فقط با ارائه کارت ملی از خدمات کتابخانه ها استفاده نمایند.