کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کتابخانه دانشکده علوم انسانی وادبیات :

شامل کتابخانه ادبیات ودانشکده الهیات وکتابخانه مرکزی واحد 2 میباشد.

مجموع کتابهای این دو دانشکده به اضافه واحد2 نزدیک 13هزارجلد کتاب است.

این کتابخانه دارای سه بخش میباشد. بخش امانت که بصورت مخزن بسته اداره می شود وبخش رفرانس بصورت مخزن باز و پایان نامه ها که در بخش جداگانه ای نگه داری میشود.

این کتابخانه دارای سالن مطالعه خواهران و برادران میباشد .

درضمن در طبقه اول دانشکده نیزقرائت خانه خواهران دایر است.