کتابخانه دانشکده علوم پایه کتابخانه دانشکده علوم پایه

 کتابخانه دانشکده های علوم پایه وفنی

کتابخانه دانشکده های علوم پایه و فنی 

واقع در ساختمان علوم پایه محل سابق مخزن امانت کتابخانه مرکزی ،

مشتمل بر 8064 جلد کتب فارسی  و لاتین رشته های علوم پایه و فنی  است .