راهنمای تسویه حساب راهنمای تسویه حساب

1.تحویل کتب امانتی به مراکز مربوطه  (کتب هرمرکز میبایست به همان مرکز تحویل گردد.)

2. سایر مراحل تسویه حساب با مراجعه حضوری به طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی، بخش معاونت انجام می گیرد.

3.   اعضایی که به علت  دیرکرد کتب مشمول پرداخت جریمه میباشند لازم است زمان مراجعه به بانک را لحاظ نمایند.

جهت اطلاع از میزان ویا عدم وجود دیر کرد مراجعه حضوری الزامی است.

4. دانشجویان عضو طرح الغدیر ویا عضو  دریافت مقالات الکترونیکی(Edupaper) میبایست کارتهای طرح الغدیر را به همراه داشته و قبلا جهت تسویه حساب به واحد سفارشات  و نشریات کتابخانه مرکزی واقع در طبقه اول ساختمان کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند .