راهنمای تحویل پایان نامه راهنمای تحویل پایان نامه

1.دانشجویان میبایست عضو پورتال کتابخانه باشند *در صورت عدم عضویت لطفا راهنمای عضویت مطالعه گردد.*سپس با ورود به پورتال و انتخاب گزینه "ارسال پایاننامه ها..."فیلد های مربوطه را تکمیل نمایند.

2.دانشجویان محترم میبایست با یکعدد CDشامل: فایل یکپارچه  Word و فایل یکپارچه PDF تمام متن پایاننامه

3.بعلاوه  یک نسخه صحافی شده پایاننامه به بخش معاونت کتابخانه مرکزی واقع در طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.