نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آدرس: تبریز-کیلومتر 35 جاده مراغه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-کتابخانه مرکزی

شماره تماس مستقیم رئیس کتابخانه مرکزی (دکتر مصرآبادی) و فکس 34327567-041    

ایمیل کتابخانه:       centeralibrary@azaruniv.ac.ir

ایمیل رئیس کتابخانه مرکزی:     mesrabadi@azaruniv.ac.ir         CV

شماره های تماس دانشگاه: 9-04134327500

شماره های داخلی:

1.رئیس کتابخانه 2456-3145-041

2.معاون کتابخانه  2454-3145-041

3.شبکه و پورتال  2455-3145-041

4.سفارشات 2458-3145-041

5.امانت مرکزی 2452-3145-041

6.مرجع مرکزی 2453-3145-041

7.پایان نامه 2454-3145-041

8.امانت ادبیات و علوم انسانی 2287-3145-041