نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آدرس: تبریز-کیلومتر 35 جاده مراغه-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-کتابخانه مرکزی

شماره تماس مستقیم رئیس کتابخانه مرکزی (دکتر مصرآبادی) و فکس 34327567-041    

ایمیل کتابخانه:       centeralibrary@azaruniv.ac.ir

ایمیل رئیس کتابخانه مرکزی:     mesrabadi@azaruniv.ac.ir         CV

شماره های تماس دانشگاه: 9-04134327500

شماره های داخلی:

1.رئیس کتابخانه 2456

2.معاون کتابخانه  2454

3.شبکه و پورتال  2455

4.سفارشات 2458

5.نشریات 2457

6.مرجع مرکزی 2453

7.پایان نامه 2454