قوانین و ساعات کار قوانین و ساعات کار

ساعات کار کتابخانه : 8:30 الي 15:45 بجز 12:30تا 14( وقت نماز و نهار) و ايام تعطيل

 

 
 

 

 

 

 
 

مقررات استفاده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1.        امانت کتاب با ارائه کارت ملی و فقط برای صاحب کارت انجام میگیرد.

   ***در دانشکده ادبیات و علوم انسانی به دلیل برقراری سیستم میز امانت خودکار ارائه خدمات با کارت دانشجویی صورت می گیرد.

2.      تعداد کتب امانتی

مقطع کارشناسی  :                                                  3 جلد دانشکده مربوطه    3 جلد از کتابخانه مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد :                                           4 جلد دانشکده مربوطه    4 جلد از کتابخانه مرکزی

مقطع دکتری و اعضاء هیئت علمی و همکاران محترم:    6 جلد دانشکده مربوطه    6 جلد از کتابخانه مرکزی         میباشد .

3.مدت امانت 30 روز بوده و فقط در صورت موجود بودن نسخه دیگری در کتابخانه قابل تمدید خواهد بود.

***دانشجویان و مراجعین می توانند با عضویت در پورتال و هماهنگی با کتابخانه نسبت به تمدید کتب خود راسا اقدام  نمایند.

4.      در صورت دیرکرد جریمه تعلق گرفته و برای مبلغ بیش از 100000  ریال (در مجموع هر واحد) وضعیت عضو بصورت تعلیق ( تا تسویه) در خواهد آمد.

***مبلغ جریمه 500ریال روزانه و به ازای هر کتاب می باشد.

5.      در صورت وارد شدن هر گونه خسارت ، اعم از پاره شدن ، گم شدن و ...به کتاب ،اصل کتاب باید خریداری و تحویل کتابخانه داده شود ضمنا" هزینه فهرست نویسی کتاب نیز دریافت خواهد شد.

*** تشخیص میزان و نحوه خسارت به عهده کارشناسان کتابخانه می باشد.

6.      در صورت استفاده دانشجویان از کارت ملی ویا دانشجویی {در دانشکده ادبیات}  دیگران ، عضویت هر دو نفر به مدت یک نیمسال به حالت تعلیق در خواهد آمد.

تذکر :  از دانشجویان عزیز خواهشمند است از تحویل و دریافت  کتب پاره و ناقص اکیدا" خودداری نمایند.

.............................................................................................................................................