قوانین و ساعات کار قوانین و ساعات کار

 

ساعات کار کتابخانه : 8:30 الي 15:45 بجز 13تا 14( وقت نماز و نهار) و ايام تعطيل
 
     

مقررات استفاده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های دانشکده ای  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

1.      امانت کتاب با ارائه کارت ملی و فقط برای صاحب کارت انجام میگیرد.

2.      تعداد کتب امانتی

مقطع کارشناسی  :                        2 جلد دانشکده مربوطه    2 جلد از کتابخانه مرکزی

مقطع کارشناسی ارشد :                  3 جلد دانشکده مربوطه    3 جلد از کتابخانه مرکزی

مقطع دکتری و اعضاء هیئت علمی:    5جلد دانشکده مربوطه     5جلد از کتابخانه مرکزی                   میباشد .

3.      مدت امانت 30 روز بوده و فقط در صورت موجود بودن نسخه دیگری در کتابخانه قابل تمدید خواهد بود.

4.      در صورت دیرکرد جریمه تعلق گرفته و برای مبلغ بیش از 30000  (در مجموع) وضعیت عضو بصورت تعلیق ( تا تسویه) در خواهد آمد.

5.      در صورت وارد شدن هر گونه خسارت ، اعم از پاره شدن ، گم شدن و ...به کتاب ،اصل کتاب باید خریداری و تحویل کتابخانه داده شود ضمنا" هزینه فهرست نویسی کتاب نیز دریافت خواهد شد.

6.      در صورت استفاده دانشجویان از کارت ملی دیگران ، عضویت هر دو نفر به مدت یک نیمسال به حالت تعلیق در خواهد آمد.

تذکر :  از دانشجویان عزیز خواهشمند است از تحویل و دریافت  کتب پاره و ناقص اکیدا" خودداری نمایند.

تذکر :  ارائه خدمات یک روز  پس از تسویه حساب مقدور خواهد بود.

.............................................................................................................................................