پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه مرکزی  
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
اس‍ت‍ری‍س‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ارز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - )روده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - آم‍اده‌س‍ازی‌ داده‌ه‍ا
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا - آم‍اده‌س‍ازی‌ داده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍ای‍د، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
ب‍ه‍روش‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌
ک‍زوی‍چ‌، لاورن‍س‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وری‌، س‍ع‍ی‍د
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‌ ع‍ل‍ی‌
ک‍رم‍ی‌ خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
اروی‍س‌، ک‍رت‍ی‍س‌ ج‍ی‌
ب‍ارت‍ی‌، ت‍وم‍اس‌
روش‍ن‌، ع‍ب‍اس‌
دوس‍ت‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زرگ‍ر، م‍ح‍م‍ود
ب‍روم‍ن‍د، رج‍ب‌
ک‍ام‌ف‍ر، آرم‍ی‍ت‍ا
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ه‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ دارال‍ف‍ن‍ون‌
آزاده‌
اک‍ب‍ر ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
پ‍ره‍ام‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ام‍ع‌
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات مدیریت :شامل لغات و اصطلاحات :مدیریت دولتی ، صنعتی و بازرگانی ، اقتصادی ، حسابداری ، اداری ، حسابرسی ، بانکی ، کامپیوتر ، بیمه ، حقوقی و دیگر رشته های مربوطه .فارسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقشه کشی به کمک کامپیوتر :اتوکد مقدماتی
حسین نوری ، سعید ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ح۵ط۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده کننده بسته نرم افزاری آموزشگر مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
کام فر، آرمیتا ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی سازه :شامل برنامه های کامپیوتری ( 2-ssertS-08 paS :قابل استفاده برای کلیه مهندسین و دانشجویان رشته های ساختمان و مکانیک )
کرمی خانیکی ، علی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۶‬,‭‌ک۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل پروژه 0.3 reganam tcejorp dravraH :مخصوص رشته های مهندسی صنایع ، ساختمان ، مدیریت و همچنین کلیه مدیران اجرایی پروژه های اقتصادی و تمام علاقمندان به کاربردهای کامپیوتر
کزویچ ، لاورنس ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ک۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دانش کامپیوتر
بارتی ، توماس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ب۲آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و داده پردازی
بخشی ، لطف علی ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ب۳آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان بیسیک :به انضمام ۲۵۰ برنامه اجرا شده توسط کامپیوتر با کاربردهای ریاضی - تجاری
برومند، رجب ؛  طهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر :در محاسبات ساختمانی و سازه های فضائی
بهروش ، علاءالدین ؛  نشر آذربایجان   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم
جعفرنژاد قمی ، عین اله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ج۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر، )CP و مفاهیم و کاربردهای کامپیوتر)
روشن ، عباس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجتمع دارالفنون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭ر۹آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی رودخانه و تکنولوژی انتقال رسوب در کانالها :مدل کامپیوتری استارز انتقال رسوب و نظیرسازی رودخانه
ارویس ، کرتیس جی ؛  تهران جامع   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵/۲‬,‭‌ف‍لا۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای همه ( مناسب برای یک دوره آموزش عمومی کامپیوتر)
قراخانی بهار، اکبر ؛  تهران اکبر قراخانی بهار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفیت آماری با کامپیوتر
زرگر، محمود ؛  پرهام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۲‬,‭ز۴‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر علم کامپیوتر، برنامه نویسی به زبان فرترن :شامل بیش از ۱۵۰ مسئله حل شده
شاید، فرانسیس ؛  ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ش۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع اپراتوری کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
سعادت ، سعید ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌س۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ریاضیات ( رشته ریاضی محض ، کاربردی و مهندسی کامپیوتر)
دوستی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تربیت معلم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۰۷‬,‭د۹‌م۲۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر( :برنامه نویسی در فرترن ۴ ، فرترن ۷۷ ، cisaB( برای رشته شیمی
دوستی ، حسین ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل سازه ها :با استفاده از کامپیوتر، به طریقه NOCPAS /09 PAS /2 - ssertS
سوداگر، حسین ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۸/۳‬,‭‌س۹ط۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7