معرفی دانشکده معرفی دانشکده

تاریخچه دانشكده ادبيات و علوم انساني
 
 
اين دانشكده فعاليت رسمي خود را از سال تحصيلي 69-1368 با پذيرش 36 دانشجو در مقطع كارشناسي دبيري زبان و ادبيات فارسي آغاز كرده است و در حال حاضر با سه گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي و زبان و ادبيات عربي به فعاليت خود ادامه مي دهد .