قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

ساعات کار کتابخانه :

8:30 الي 16:15به جز ساعت 12:30تا 13:30( وقت نماز و نهار) و ايام تعطيل