کارگاه آموزشی: آشنایی با مجموعه ها،فعالیتها وخدمات کتابخانه های دانشگاه    چهارشنبه22آبان98   ساعت 10:30 سالن صائب