استفاده از خدمات کتابخانه ای برای ورودی های محترم مهرماه 98 درکتابخانه های دانشکده های ادبیات و الهیات به علت برقراری سیستم امانت خودکار فقط با کارت دانشجویی و در بقیه کتابخانه ها صر فا با ارائه کارت ملی مقدور می باشد.