استفاده از خدمات کتابخانه ای درکتابخانه های دانشکده های ادبیات و الهیات به علت برقراری سیتم امانت خودکار فقط با کارت دانشجویی و در بقیه کتابخانه ها صر فا با ارائه کارت ملی مقدور می باشد.