دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی جدید الورود می توانند جهت استفاده از خدمات کنابخانه ای از مورخ 95/07/06 به کتابخانه ها مراجعه فرمایند.